Öncelikli Sektörler

deri2bardak1tekstil2kimyasal1Food1

Eko-verimlilik programı alt-projesi kapsamında, Seyhan Havzası Bölgesi’nde (Kayseri, Niğde, Adana), öncelikli sanayi sektörleri belirlenirken;

 • Projenin ana hedefi (iklim değişikliği risklerinin yönetimi için kapasite geliştirilmesi)
 • Sanayi sektörü için belirlenen hedef (sanayinin iklim değişikliği için kapasite geliştirilmesi)
 • Eko-verimlilik programı alt projesinin hedefleri (eko-verimlilik yaklaşımının benimsenmesi, ulusal eko-verimlilik merkezine yönelik hazırlık ve planların yapılması)

dikkate alınmış; bu doğrultuda aşağıdaki öncelik kriterleri belirlenmiştir:

 • Projenin ana hedefi (iklim değişikliği risklerinin yönetimi için)
 • Sektörün bölge ekonomisine katkısı
 • Sektörün ülke ekonomisine katkısı
 • Sektörün iklim değşikliğinden etkilenme derecesi (su ve enerji tüketim yoğunluğu)

(Burada, iklim değişikliği nedeniyle kullanılabilir su miktarının azalması ve su kullanım maliyetlerinin artması; iklim değişikliği politikaları nedeniyle enerji kullanım kısıtlamaları ve enerji tüketim maliyetlerinin yükselmesi gibi etkenler dikkate alınmıştır.)

Yukarıdaki temel kriterler çerçevesinde belirlenen sektörlerin önceliklerinin, bütüncül bir “eko-verimlilik yaklaşımı” çerçevesinde

 • Hammadde ve kimyasal tüketimi
 • Kirlilik yükü (atık, atıksu, emisyon etkileri)

kriterleri dikkate alınarak da değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

Yukarıda tanımlanan metodoloji ile belirlenen öncelikli sanayi sektörlerinde gerçekleştirilecek pilot uygulamalar ile;

 • Su ve/veya enerji tüketimlerinin azaltılarak iklim değişikliği karşındaki kırılganlığının azaltılmasının

yanısıra,

 • Enerji tüketimlerinin azaltılması ile sera gazı salmları ve iklim değişikliğine olan etkinin azaltılması
 • Hammadde tüketim ve atık bertaraf maliyetlerinin düşürülmesi ile rekabet gücünün korunması
 • Kirlilik yükünün azaltılarak bölge kaynaklarının korunmasının sağlanması gibi kazanımların elde edilmesi de söz konusu olabilecektir.

 Bu bağlamda, Seyhan Havzası’nda öncelikli sanayi sektörleri, “gıda ve içecek”, “tekstil ve deri”, “kimyasal madde ve ürünler” ve “metal kaplama ve makina parça üretimi” olarak belirlenmiştir.