Eco-Efficiency Conference 2010

Logo_EE_small

www.eco-efficiency-conf.org

3. Uluslararası Eko-Verimlilik Konferansı (Egmond aan Zee/ Hollanda)

Bilgi Notu

Haziran 2010

8-11 Haziran 2010 tarihlerinde Hollanda’da düzenlenen 3. Uluslararası Eko-verimlilik Konferansı’na temiz üretim çalışmalarına ilişkin aşağıda başlıkları belirtilen iki makale ve bir poster sunumu ile katılım sağlanmıştır.

1-1

Assessment of existing national capacity on cleaner (sustainable) production in Turkey

2-2

Prioritization of manufacturing industry sub-sectors with multiple-criteria decision-making method for cleaner (sustainable) production applications in Turkey

poster1

Adaptation to Climate Change through Eco-efficiency: Opportunities and Challenges for Turkey (Poster)

Konferans kapsamında odaklanılan 50 yıllık hedefler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

  • Dünyadaki 8 milyar insan için iyi bir hayat sağlanması,
  • Çevresel hedef: 2050 yılı itibariyle eko-verimlilik alanında yapılan uygulamaların 2,5 kat artması (bu sayede çevresel baskının 50-80% oranında azaltılması),
  • Tüketim miktarlarını, tüketim tarzlarını ve üretim teknolojilerini etkileyecek alternatiflerin iletişim kurumsal, politik, kültürel ve teknolojik itici güçlerden de faydalınalarak belirlenmesi.

Tartışıma fasıllarında öne çıkan iki ana konu başlığı ayrıklaştırma (decoupling) [1] ve sekme etkisi (rebound effect) [2] olarak sınıflandırılabilir. Sürdürülebilir tüketim ve üretim kavramının daha çok tüketim boyutuyla ilgili bu konuların gündeme gelmesinde, gelişmiş ülkelerin uzun yıllardır üretim boyutu ile ilgili çalışmaları yürütmüş olup son yıllarda daha çok tüketim süreçlerine odaklanmalarının önemi büyüktür. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde eko-verimlilik alanında her iki süreç için de çalışmaların yapılması gerekliliği vurgulanmıştır.

Konferans sürecindeki tartışmalar sonucunda, eko-verimlilik konusunda araştırılması gereken öncelikli konular ;

  • Mikro ölçekteki eko-verimlilik uygulamalarının makro ölçekteki etkilerinin belirlenmesi
  • Dematerilizasyon, beşikten-beşiğe (cradle to cradle), endüstriyel ekoloji, endüstriyel simbiyoz gibi stratejilerin tek bir çatı altında toplanarak politika oluşturulması ve geliştirilmesi
  • İnovasyondan eko-inovasyona geçiş için eko-verimlilik odaklı yeni itici güçlerin belirlenmesi
  • İlerlemenin bütünsel ölçümü: İlerlemenin ölçülebilmesini sağlayan ve tedarik zincirini baştan sona ele alan metotların geliştirilmesi
  • Ekonomik büyümedeki yeni itici güçlerin belirlenmesi

olarak belirlenmiştir.


[1] Ayrıklaştırma (decoupling): Çevresel problemler ve ekonomik ilerleme arasındaki ilişkinin ayrıştırılması

[2] Sekme etkisi (rebound effect): Teknolojik gelişme veye yeni uygulamalara verilen davranışsal ya da sistematik  tepkileri