TTGV tarafından yürütülmüş olan “UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı” Rio+20 Zirvesi’nde paylaşılacak en iyi uygulamalardan biri olarak seçildi.

20-22 Haziran 2012 tarihlerinde Brezilya’n?n Rio da Janerio kentinde düzenlenecek olan ve Türkiye’nin de kat?l?m sa?layaca?? Rio+20 Zirvesi için, sürdürülebilir kalk?nma ve yoksullu?un giderilmesine ili?kin konularda Türkiye’yi temsil edecek en iyi 25 uygulama seçildi.

En iyi uygulama projelerine 20 Nisan’da gerçekle?tirilen ödül töreni ile ödülleri teslim edildi.

Türkiye’de Kalk?nma Bakanl??? taraf?ndan yürütülmekte olan Birle?mi? Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalk?nma Konferans?’na (Rio+20 Zirvesi) yönelik ulusal haz?rl?k süreci kapsam?nda Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakf?’n?n yürütücülü?ünü üstlendi?i “UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Program?” da Türkiye’nin sürdürülebilir kalk?nma alan?ndaki en iyi uygulamalar?ndan biri olarak seçildi.

Program kapsam?nda sa?lanan ç?kt?lar ve kazan?mlar, “eko-verimlilik (temiz üretim) ile ilgili geli?mi? olan yayg?n bir fark?ndal?k, ilgi ve bilinç; önemli bir kapasite ve potansiyel uzmanlara yönelik bir “ulusal uzman havuzu”; bilgi merkezi ve yayg?nla?t?rma araçlar?; Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulama K?lavuzu; Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Merkezine yönelik altyap? çal??malar?; örnek te?kil edecek pilot uygulamalar, ekonomik ve çevresel kazan?mlar; firmalarda sa?lanan motivasyon, bilgi ve deneyim” olarak özetlenebilir.

G?da, içecek, kimya, tekstil ve metal i?leme sektörlerinden farkl? büyüklüklerdeki firmalarda gerçekle?tirilen uygulamalar ile yakla??k 800.000 m3/y?l su tasarrufunun yan? s?ra, enerji tasarrufu, ürün ve üretim kalitesinde art?? ve tehlikeli kimyasallar?n ikame edilmesi gibi farkl? kazan?mlar da sa?lanm??t?r. Pilot uygulamalarda ekipman ve hizmet al?mlar?nda yakla??k %80 oran?nda yerli kaynak ve olanaklar?n kullan?lm?? olmas? da önemli bir katma de?er olarak de?erlendirilmektedir.