“Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği” TTGV bilgi notu

Tekstil sektörü faaliyetleri sonucunda olu?an çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve temiz üretim planlar?n?n haz?rlanmas? amac?yla Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? taraf?ndan yay?nlanan “Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebli?i” Türkiye’de Temiz Üretim konusunda ilk yasal düzenleme olma özelli?ini ta??maktad?r.

Tebli? ile tekstil sektöründeki imalatç?lar?n kendi i?letmelerine uygun mevcut en iyi teknikleri içeren bir temiz üretim plan? haz?rlamalar? ve bu planda belirttikleri uygulamalar

? hayata geçirmeleri beklenmektedir.

Tekstil sektörü ile ba?lat?lan bu sürecin imalat sanayinde faaliyet gösteren di?er sektörlere de aktar?lmas? beklenmektedir.

“Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebli?i” hakk?nda Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakf? (TTGV) taraf?ndan haz?rlanm?? olan bilgi notuna buradan ula?abilirsiniz.