“Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği” Bilgilendirme Semineri

butekomTekstil sektörü faaliyetleri sonucunda olu?an çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve temiz üretim planlar?n?n haz?rlanmas? amac?yla yay?nlanan Tebli?, Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) taraf?ndan düzenlenen seminerde ele al?nd?.

Seminerde Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? yetkilileri taraf?ndan Tebli?’in getirdi?i sorumluluklar, temiz üretim çal??malar? ve AB Çevre Etiketi hakk? nda bilgiler verildi.

Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakf? (TTGV) uzman? Sn. Emrah Alkaya taraf?ndan ise TTGV’nin tekstil sektörüne yönelik yapm?? oldu?u temiz üretim uygulamalar? ve devam eden projeleri hakk?nda bilgiler verildi.

Sunum:
Tekstil Sektörüne Yönelik Temiz Üretim Çal??malar?- Emrah Alkaya

Detayl? bilgi için:
http://www.butekom.com/haberler/tekstil-sektorunde-entegre-kirlilik-onleme-ve-kont/