Tekstil firmalarındaki çalışanlara yönelik çevre yönetimi ve temiz üretim eğitimi

fulltubemovies.com

mdgf?lk faz?nda, Kurumsal Sosyal Sorumluluk yakla??m? çerçevesinde “çevre yönetimi ve temiz üretim” ile ilgili ayr?nt?l? de?erlendirme ve ihtiyaç analizinin yap?ld??? “Türkiye’de Tekstil Sektöründe KOB?’ler için Sürdürülebilir A?lar ve ?li?kiler Zinciri Olu?turulmas?” konulu Birle?mi? Milletler Ortak Program?n bu faz?nda, tekstil firmalar?na ve sektörle ilgili uzmanlara e?itim verilecek, dan??manl?k uygulamalar? gerçekle?tirilecektir.

Bu kapsamda gerçekle?tirilen ilk etkinlik, Program?n odakland??? illerden biri olan Kahramanmara?’taki iki tekstil firmas?nda 22-23 ?ubat tarihlerinde yöneticilere, beyaz ve mavi yakal?lara yönelik birer günlük çevre yönetimi ve temiz üretim e?itimi olacakt?r.

Söz konusu e?itimler ile firmalarda üretim ve yönetim süreçlerinde yer alan tüm çal??anlar?n,

  • kurumsal sosyal sorumluluk, çevre yönetimi ve temiz üretim konular?ndaki kapasitelerinin ve fark?ndal?klar?n?n artt?r?lmas?,
  • ayn? hedefe do?ru ortak hareket ederek firmalar?n?n çevresel boyutlar?n?n daha maliyet etkin bir ?ekilde yönetilmesine katk? sa?lamalar?,
  • firmalar?nda uluslararas? standartlara uygun üretim süreçlerinin ve çevre performans?n?n art?r?larak üretim maliyetlerinin dü?ürülmesi hedeflerini benimsemeleri,

amaçlanmaktad?r.

14.12.2011 tarihinde yay?nlanan “Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme Tebli?i” ve sö z konusu tebli

? kapsam?nda öngörülen “temiz üretim plan?” konular?n?n da alt?n?n çizilece?i e?itim programlar? farkl? il ve firmalarda devam edecektir.

Program hakk?nda detayl? bilgi için:

http://www.ttgv.org.tr/tr/kurumsal-sosyal-sorumluluk-ve-cevre