“A comparative analysis of Turkish and European Union environmental legislation regarding cleaner (sustainable) production concept” makalesi yayınlandı.

inderscience_logo2009 y?l?nda, Çevre ve Orman Bakanl???, ülkemizde temiz (sürdürülebilir) üretimin yayg?nla?t?r?lmas?na yönelik bir yol haritas

? için altyap?n?n olu?turulmas? amac?yla, “Türkiye’de Temiz Üretim Uygulamalar?n?n Yayg?nla?t?r?lmas? için Çerçeve Ko?ullar?n ve Ar-Ge ?htiyac?n?n Belirlenmesi Projesi”ni ba?latm??t?r. Proje, Çevre ve Orman Bakanl??? ad?na Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakf? (TTGV) taraf?ndan Prof. Dr. Göksel Demirer dan??manl???nda yürütülmü?tür.

Proje faaliyetleri kapsam?nda Tü rkiye ve Avrupa mevzuatlar

? temiz üretim ekseninde kar??la?t?r?lm?? ve bu kar??la?t?rmay? konu alan bir de makale haz?rlanm??t?r. Makale, uluslararas? alanda önemli yay?nc?lardan biri olan Inderscience Publisher’?n çevre ve sürdürülebilir kalk?nma konular?ndaki bilimsel çal??malar?n yay?nland??? uluslararas? hakemli “International Journal of Environment and Sustainable Development (IJESD)” dergisinde 2011 y?l? sonunda yay?nlanm??t?r (Volume 10 – Issues 3 – 2011).

Makalenin tam hali için t?klay?n?z.