İzmir Bölgesinde Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi

izka-ttgv-temiz-uretim-projesi-acilis-toplantisi?zmir Kalk?nma Ajans? (?ZKA) taraf?ndan tasarlanan “?zmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalar?n?n Yayg?nla?t?r?lmas? Projesi” ?ZKA ve Ege Bölgesi Sanayi Oda

s?’n?n (EBSO) ortakl???nda ve Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakf? (TTGV) yürütücülü?ünde ba?lat?lm??t?r.

14 Aral?k 2011 tarihinde ?zmir’de gerçekle?tirilen etkinli?in aç?l?? konu?malar? ?ZKA Genel Sekreteri Sn.

? Yönetim Kurulu Ba?kan? Sn. Ender Yorganc?lar taraf?ndan yap?lm?? ve etkinlikte Eko-verimlilik (temiz üretim) kavram? ve Proje kapsam?nda gerçekle?tirilecek faaliyetler hakk?nda bilgi verilmi?tir.

Sunumlar: