“İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi BM Ortak Programı” Kapanış Konferansı Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin ?klim De?i?ikli?ine Uyum Kapasitesinin Geli?tirilmesi Birle?mi? Milletler Ortak Program

l? sektörde, gerçekle?tirilen 6 eko-verimlilik (temiz üretim) pilot uygulamas? ile sa?lanan ekonomik ve çevresel kazan?mlar payla??ld?.

Sn. Ferda Uluta?Sn. An?l Y?lmazSn. Prof. Dr. Göksel N. DemirerSn. ?enol Ataman

Panelistler:
An?l Y?lmaz, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl???, Verimlilik Genel Müdür V.
Prof. Dr. Göksel Demirer, Orta Do?u Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisli?i Bölümü Ö?retim Üyesi
?enol Ataman, Birle?mi? Milletler S?nai Kalk?nma Te?kilat? Proje Koordinatörü
Ferda Uluta?, Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakf? Çevre Projeleri Koordinatörü

Sunum:

Etkinlikte yer alan Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Program? stand?nda Programla ilgili bilgiler içeren tan?t?m materyalleri de kat?l?mc?larla payla??ld?. Bu kapsamda payla??lan baz? dokümanlara a?a??daki linklerden ula?abilirsiniz:

Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Genel K?lavuzu

Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Genel K?lavuzu

 

Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Program? Tan?t?m Bro?ürü

Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Program? Sonuç Bro?ürü

Temiz Üretim Sonuç Raporu

Temiz (Sürdürülebilir) Üretim Sonuç Raporu

dsc_1571dsc1648dsc1615

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl???’n?n faydalan?c?s? oldu?u Program?n yayg?nla?t?rma ve kapan?? faaliyetlerine devam edilmesi hedeflenmektedir.

Bunun yan? s?ra ülkemizdeki eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalar?n?n önemini ve bu uygulamalar?n art?r?lmas?na yö nelik olarak teknik, finansal ve politika bazl

? çözümleri, geli?tirilebilecek i?birliklerinin art?r?lmas?na da devam edilecektir.