İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi web sitesi yayında!

IS150?skenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi hakk?nda yap?lan faaliyetler ve endüstriyel simbiyoz kavram?na ili?kin bilgilerin yer ald??? web sitesi yay?na ba?lad?.

?ki veya daha fazla endüstriyel i?letmenin bir araya gelerek hem çevresel performans? hem de rekabet gücünü art?racak uzun süreçli ortakl?klar kurmas?n? ve dayan??ma içinde çal??mas?n? temsil eden endüstriyel simbiyoz kavram?, daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullan?m yakla??m? sunmaktad?r.

Proje ile Bölgedeki endüstriyel i?letmeler aras?nda simbiyoz olanaklar?n?n belirlenmesi ve pilot projelerin uygulanmas

? planlanmaktad?r.

Detayl? bilgi için:
www.endustriyelsimbiyoz.org