9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi’nde Eko-verimliliğe ilişkin bildiri paylaşıldı.

kongre_afisÇevre Mühendisleri Odas?’n?n bu y?l dokuzuncusunu düzenledi?i Ulusal Çevre Mühendisli?i Kongresi 5-8 Ekim 2011 tarihlerinde, “Çevre Yönetimi” ana temas?yla Samsun’da gerçekle?tirildi.

Çevre alan?nda faaliyet yürüten kurum, kurulu?, firma, ki?i ve akademisyenlerin kat?ld??? Kongre’ye Eko-verimlilik Proje Ekibinden Sn.

Emrah Alkaya “Do?al kaynak Yönetimi ve Eko-verimlilik” oturumuna ve Sn. Merve Bö?ürcü de “Yenilenebilir Enerji Kaynaklar? ve Temiz Üretim” oturumuna bildirileriyle kat?l?m sa?lad?.

Bildiriler:
Sanayide ?klim De?i?ikli?ine Uyum: Eko-verimlilik Yakla??m? ile Su Tasarrufuna Yönelik Pilot Uygulamalar

Ya?am Döngüsü Analizi ve Bina Is

? Yal?t?m Malzemeleri için Uygulamalar

Detayl? bilgi için:
www.cmokongre2011.org