İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz (Ortak Yaşam) Projesi Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı

22 Eylül 2011 tarihinde Adana Sanayi Odas?’nda (ADASO) gerçekle?tirilen tam günlük etkinli?in sabahki bölümünde kamu ve özel sektör ba?ta olmak üzere ilgili tüm payda?lara yönelik bir www.ekoverimlilik.org.ebozavr.com bilgilendirme toplant?s? yap?ld?. ADASO Ba?kan? Sadi Sürenkök ve BTC ?irketi ad?na ?ükran Ça?layan taraf?ndan yap?lan aç?l?? konu?malar?nda, endüstriyel simbiyoz uygulamalar?n?n dünyan?n pek çok yerinde hayata geçti?inin ve bir i?letmenin ç?kt?s?n?n di?er i?letmenin girdisi olabilece?inin alt? çizildi; firmalar aras?nda geli?tirilecek i?birlikleri sayesinde kalk?nman?n do?an?n korunmas? ile birlikte sa?lanabilece?i vurguland?.

Ceyhan Belediye Ba?kan? Hüseyin Sözlü, Ceyhan Ticaret Odas? Ba?kan? Ali Duru da dahil olmak üzere farkl? sektörlerden 75 kat?l?mc?n?n yer ald??? toplant?da, Projenin yürütücüsü Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakf? (TTGV), dan??manl?k hizmeti sa?layan Orta Do?u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve International Synergies Ltd.

(ISL) temsilcileri taraf?ndan endüstriyel simbiyoz kavra

m? ve uygulamalar?, bölgedeki simbiyoz potansiyeli ve proje faaliyetlerinin yan

? s?ra proje kapsam?nda bölgede kurulmakta olan i?birli?i A?? Üyelik sisteminin ayr?nt?lar? hakk?nda da bilgi verildi.


Devamı...


Endüstriyel Simbiyoz & Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı 11 Nisan 2013'de Adana'da düzenlendi.
Devamı...


Tekstil sektörüne yönelik çevre yönetimi ve temiz üretim eğitiminin sıradaki ayağı 12 Aralık 2012 tarihinde Gaziantep'te gerçekleştiriliyor
Devamı...


Kurumsal sosyal sorumluluğun bir bileşeni olarak temiz üretim KSS Türkiye Dergisi'nde ele alındı
Devamı...


Malatya ve Kahramanmaraş'taki tekstil firmalarına KSS kapsamında temiz üretim ve çevre yönetimi eğitimleri verildi
Devamı...


Rio + 20 sonrasında "İstediğimiz Gelecek" tartışıldı.
Devamı...


İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Eğitimi gerçekleştirildi.
Devamı...


"Uluslararası Endüstriyel Simbiyoz Çalışma Konferansı" gerçekleştirildi.
Devamı...


"Sürdürülebilir Kalkınma En İyi Uygulamaları" dokümanı yayınlandı.
Devamı...


EBSO'nun çevreci kimliği Akdeniz'de ödüllendirildi.
Devamı...


İZKA'nın eko-verimlilik (temiz üretim) alanındaki faaliyetleri artarak devam edecek.
Devamı...


Uluslararası Geridönüşüm ve Yeniden Kullanım Konferansı 4-6 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Devamı...


"UNIDO Eko-verimlilik Programı" Bloomberg HT kanalı Finans Merkezi programına konuk oldu.
Devamı...


"UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı" Rio+20 Zirvesi'nde paylaşılacak en iyi uygulamalardan biri olarak seçildi.
Devamı...


OSTİM'de "Temiz Üretim Paneli" gerçekleştirildi.
Devamı...


Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki uzmanlara çevre eğitimi verildi.
Devamı...


"Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu" gerçekleştirildi.
Devamı...


"Temiz Üretim/ Eko-verimlilik Paneli" 16 Nisan 2012 tarihinde OSTİM'de gerçekleştirilecektir.
Devamı...


"İzmir’de mevcut eko-verimlilik çalışmalarının değerlendirilmesi ve eylem planının oluşturulması çalıştayı 23 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirildi.
Devamı...


Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu 28-30 Mart 2012 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek
Devamı...


“Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği” hakkında TTGV bir bilgi notu yayınladı.
Devamı...


"Bahrain International Green Tech Expo & Forum 2012" 12-15 Mart tarihleri arasında başkent Manama'da gerçekleştirildi.
Devamı...


Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi.
Devamı...


Tekstil firmalarındaki çalışanlara yönelik çevre yönetimi ve temiz üretim eğitiminin ilki 22-23.02.2012 tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.
Devamı...


"A comparative analysis of Turkish and European Union environmental legislation regarding cleaner (sustainable) production concept" makalesi yayınlandı.
Devamı...


"Sanayide Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kılavuzu: Yöntemler ve Uygulamalar" kitabı yayınlandı.
Devamı...


İzmir'de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi Tanıtım Toplantısı 14 Aralık 2011 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirildi.
Devamı...


"İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi BM Ortak Programı Kapanış Konferansı 23-24 Kasım tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Devamı...


İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz (Ortak Yaşam) Projesi Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı 01 Aralık 2011'de Mersin'de gerçekleştirilecektir.
Devamı...


"Endüstriyel Simbiyoz" web sitesi yayında!
Devamı...


9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi'nde Eko-verimliliğe ilişkin bildiri paylaşıldı.
Devamı...


İklim Değişikliğine Uyum Bölgesel Toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi.
Devamı...


İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz (Ortak Yaşam) Projesi Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı 22 Eylül 2011'de Adana'da gerçekleştirildi.
Devamı...


İzmir Enternasyonal Fuarı Çevre Zirvesi kapsamında Temiz Üretim konusuna da yer verildi.
Devamı...


Çukurova Kalkınma Ajansı (Ç.K.A.) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı'nın sonuçlarını ve edinilen tecrübeleri paylaşmak üzere toplantı düzenledi.
Devamı...


"TRT Anadolu'da yayınlanan "Bu Toprağın Sesi" adlı TV Yayınına Eko-verimlilik Programı yürütücüsü Sn. Ferda Ulutaş ve Ortak Program yöneticisi Sn. Atilla Uras konuk olarak katıldı.
Devamı...


"Eko-verimlilik Program Faaliyetleri ve Kazanımların Paylaşımı" Çalıştayı 24 Nisan 2011'de Kayseri'de, 7 Haziran 2011'de Niğde'de ve 8 Haziran 2011 tarihinde de Adana'da gerçekleştirildi.
Devamı...


UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı için belgesel film çekildi. Yakın zaman içerisinde program web sitesinden İngilizce versiyonunu da izleyebilirsiniz.
Devamı...


UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programının faaliyetlerinin ve kazanımlarının paylaşıldığı Kayseri toplantısı gerçekleştirildi.
Devamı...


Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Projesi (SCPTurKEY) Çalıştayı 4 Mart 2011 tarihinde Cyberpark'ta gerçekleştirildi.
Devamı...

small_usays-afis

26–28 Ekim 2010 tarihlerinde Konya Dedeman Otel’de gerçekleştirilen "Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu'na (USAYS)" TTGV ve Prof. Dr. Göksel N. Demirer tarafından hazırlanan “Adaptation to Climate Change in Industry: Pilot Projects for Water Savings through Eco-efficiency Approach” çalışması ile katılım sağlandı ve kongre bildirisi “Eko-verimlilik Yaklaşımı ile Su Tasarrufuna Yönelik Uygulamalar” yayınlandı.
www.usays.org/


Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı websitemizin ingilizce versiyonu artık yayında.
www.ecoefficiency-tr.org


9-11 Haziran 2010 tarihlerinde Hollanda’da düzenlenen “The 3rd International Conference on Eco-Efficiency” adlı etkinliğe temiz üretim çalışmalarına ilişkin iki makale ve bir poster sunumu ile katılım sağlandı.
Devamı...


09-11 Şubat 2010 tarihlerinde “Ulusal Uzmanlar için Materyal Akım Analizi ve Eko-verimlilik Eğitimi" gerçekleştirildi.
Devamı...


28-29 Ocak 2010 tarihlerinde “Ulusal Uzmanlar için Eko-verimlilik Temel Eğitimi" gerçekleştirildi.
Devamı...
————————————
————————————
————————————