Çukurova Kalkınma Ajansı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı’nda edinilen tecrübeleri paylaşmak üzere toplandı.

TTGV-ÇKA Birle?mi? Milletler S?nai Kalk?nma Te?kilat? UNIDO sorumlulu?unda ve ODTÜ dan??manl???nda olan Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakf? (TTGV) taraf?ndan Seyhan Havzas?’nda yürütülen “?klim De?i?ikli?ine Uyum ve UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Program?”n?n sonuçlar?n? ve edinilen tecrübeleri payla?mak üzere 24 Haziran 2011 tarihinde Çukurova Kalk?nma Ajans?nda toplant? gerçekle?tirildi. Ajans Uzmanlar? ve TTGV yetkilileri Ferda ULUTA?, Emrah ALKAYA ve ODTÜ Çevre Mühendisli?i Ö?retim Üyesi Göksel N. DEM?RER’ in kat?ld??? toplant?d a 2011 H

aziran ay? içerisinde neticelendirilen Eko-verimlilik Program?n?n ç?kt?lar? payla??ld? ve yine TTGV ekibi taraf?ndan yürütülecek olan “?skenderun Körfezi’nde Endüstriyel Ortak Ya?am (Endüstriyel Simbiyoz)” projesi ile ilgili olarak ajansla i?birli?i olanaklar? gözden geçirildi. Çukurova Kalk?nma Ajans? ile ilgili ayr?nt?l? bilgi için www.cka.org.tr internet sitesinden yararlan?labilir.